Advokátska kancelária Tel./fax: 044 / 43 000 21
JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka Mobil:    0908 / 171 508
ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok Email:    advokat@rkadvokat.sk
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Odborné zameranie

Obchodné právo

 • ● Obchodné spoločnosti - založenie obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) alebo družstva - zmeny v obchodných spoločnostiach (zmena obchodného mena, sídla, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov, spoločníkov a pod. ) - vedenie valných zhromaždení, príprava podkladov a pod.
 • ● Obchodné záväzkové vzťahy - príprava zmlúv (napr., kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o sprostredkovaní, prepravné zmluvy, inominátne zmluvy a pod.), pripomienkovanie zmlúv, záväzky v medzinárodnom obchode
 • ● Právne rozbory, analýzy, príprava podkladov na obchodné rokovania, právne poradenstvo
 • ● Konkurzné konanie
 • ● Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v exekučnom konaní
 • ● Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, v obchodných sporoch, pred inými orgánmi verejnej moci alebo úradmi, vrátane komplexného vybavovania agendy na živnostenskom registri

Občianske právo

 • ● Právne poradenstvo, príprava zmlúv (kúpna, darovacia a pod.), zastupovanie pred súdmi a inými inštitúciami a pod.
 • ● Rodinné právo - spisovanie návrhov (rozvod, výživné, schválenie právneho úkonu v mene maloletého dieťaťa), rodičovské dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • ● Susedské spory
 • ● Pozemkové právo - určenie vlastníctva, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • ● Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v exekučnom konaní
 • ● Nehnuteľnosti - spisovanie zmlúv vrátane zastupovania v konaní pred správou katastra
 • ● Dedičské právo - právne poradenstvo, spisovanie závetov, listín o vydedení, zastupovanie v dedičskom konaní
 • ● Ochranné známky /prihlášky, zastupovanie v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva v SR ako i pred medzinárodnými organizáciami/

Pracovné právo

 • ● Právne poradenstvo, zmluvná agenda, súdne konania

Trestné právo

 • ● Zastupovanie v trestnom konaní, právne poradenstvo a zastupovanie poškodených

Správne právo

 • ● Právne poradenstvo a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy

Konanie pred Ústavným súdom v SR

 • ● Sťažnosti na prieťahy v súdnom konaní, sťažnosti - porušenie základných práv a slobôd a pod.

Konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu

 • ● Sťažnosti na porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Ďalšie právne služby

 • ● Je možné poskytnúť na základe špecifikácie požiadaviek klienta