Advokátska kancelária Tel./fax: 044 / 43 000 21
JUDr. Zuzana Baloghová, advokátka Mobil:    0908 / 171 508
ul. Mostová 33, 034 01 Ružomberok Email:    advokat@rkadvokat.sk
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

Profil

Advokátsku kanceláriu založila advokátka JUDr. Zuzana Baloghová s cieľom poskytovania právnych služieb klientom na vysokej profesionálnej úrovni, s využitím svojich skúseností nadobudnutých výkonom praxe v súdnictve a advokácii. Advokátska kancelária spolupracuje s  Advokátskou kanceláriou Hagara-Hagarová, s.r.o., Žilina, ktorú zastupujú dlhoroční advokáti JUDr. Eva Hagarová a Mgr. Ľubomír Hagara.

Advokátska kancelária poskytuje klientom široko spektrálnu právnu pomoc, pričom jej mottom je individuálny prístup ku každému klientovi a komplexnosť právnych služieb.

Súčasťou individuálneho prístupu je možnosť dojednania si stretnutia s advokátom podľa požiadaviek klienta, ktoré je možné uskutočniť aj mimo advokátskej kancelárie v presne určenú hodinu tak, aby mal klient zabezpečenú maximálnu diskrétnosť a efektívne využitie svojho času. Takéto stretnutie je možné dojednať aj telefonicky, resp. elektronickou formou. Naša advokátska kancelária garantuje pravidelné informovanie klienta o každom úkone advokáta v konkrétnej veci, ako aj včasné prekonzultovanie zamýšľaného postupu advokáta s klientom. Novinkou je v tomto smere aj zriadenie e-právnej poradne určenej na vyriešenie jednoduchších právnych záležitostí.

Komplexnosť právnych služieb sa prejavuje schopnosťou advokátskej kancelárie vyriešiť všetky právne problémy a požiadavky klienta bez ohľadu na právnu oblasť, ktorej sa týkajú tak, aby klient nemusel navštevovať iné subjekty. Advokátska kancelária za týmto účelom spolupracuje s uznávanými notármi, exekútormi, geodetmi, znalcami, prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých kvalitu práce si osobne overila. Vieme, že vyznať sa v spleti právnych predpisov nie je jednoduchou záležitosťou, a preto spolupráca s renomovanou Advokátskou kanceláriou Hagara-Hagarová, s.r.o. Žilina, ktorá má svoje pracovisko zriadené v Ružomberku, umožňuje na vyriešenie právneho problému angažovať celý tím právnikov.

Advokátska kancelária má záujem poskytovať právne služby čo najširšiemu spektru klientov, pričom vždy dbá aj na ich na sociálnu situáciu a preto vo väčšine prípadov preferuje dohodnutie zmluvnej odmeny, ktorej podmienky určenia sa klient dozvie pred začatím poskytovania právnej pomoci.

Advokátska kancelária má svoje sídlo v Ružomberku na ulici Madačova 7, pričom na svoju činnosť využíva priestory na prvom poschodí budovy, ktorých súčasťou je oddelený sekretariát a rokovacia miestnosť. Možnosť parkovania je bezprostredne pri budove.

V záujme poskytovania právnej pomoci na najvyššej úrovni advokátska kancelária disponuje aktuálnou právnickou literatúrou v elektronickej aj knižnej podobe, najmodernejším počítačovým vybavením, pričom advokátka JUDr. Zuzana Baloghová sa neustále vzdeláva účasťou na rôznych odborných seminároch, školeniach a štúdiom odbornej literatúry.

Jedným z cieľov Advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb nielen v kontexte právnych predpisov SR, ale aj práva Európskej únie a európskeho práva.